Tutkimusprojektit

Puutuoteteollisuus ry on mukana seuraavissa tutkimusprojekteissa:

Durable Timber Bridges

Woodwisdom-net tutkimusohjelmaan liittyvä julkinen hanke, joka toteutetaan 2014-2017. Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet ja menettelyt kestävien puusiltojen suunnitteluun ja valmistamiseen sekä käyttöiän hallintaan. Hankkeen keskeinen tulos tulee olemaan käytännönläheinen suunnitteluopas kestävien puusiltojen suunnittelun lähtökohdista. Suunnitteluopas julkaistaan keväällä 2017.

Hankkeen koordinaattori on Prof. Kjell Malo Norwegian University of Science and Technology’stä. Siihen osallistuu tutkimuslaitoksia/yliopistoja, liimapuuteollisuutta sekä liikennevirastot Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.

Lisätietoa:

http://www.woodwisdom.net/wp-content/uploads/2014/09/summary_duratb.pdf

Silent Timber Build

Woodwisdom-net tutkimusohjelmaan kuuluvan hankkeen Silent Timber Build (2014-2017) päätavoite on parantaa puukerrostalojen kilpailukykyä akustiikan avulla seuraavasti:

 • Kehittämällä ääneneristyksen ja värähtelyn laskentamenetelmiä siten, että testaamisen sijasta ominaisuudet voitaisiin laskea ja ennustaa jo suunnitteluvaiheessa.
 • Kehittämällä rakenneratkaisuja, joilla saavutetaan vaadittuja akustisia ja värähtelyominaisuuksia myös alhaisissa taajuuksissa.
 • Esittämällä kilpailukykyisiä ja tehokkaita rakennejärjestelmiä Euroopan markkinoille ja vaatimuksille. Erityistä huomiota kiinnitetään seinien ja välipohjien liitoskohtiin ja runkoäänten etenemiseen. Euroopan jäsenmaiden vaatimuksia täyttävistä hyvistä ratkaisuista kerätään opas hankkeessa tuotettavaan julkaisuun.

Hankkeen tulokset julkaistaan mm. suunnitteluoppaana johon kerätään keskeisimmät hyödynnettävät tulokset. Tuotetut laskentamenetelmät ja rakenneratkaisut julkaistaan laajalti rakentamisen eri tahoille Euroopassa.

Hankkeen koordinaattori on Klas Hagberg, SP Ruotsista. Hankkeeseen ovat osallistuneet akustiikan tutkijat Ruotsista, Norjasta, Saksasta, Sveitsistä, Ranskasta ja Espanjasta.

Lisätietoa:

http://silent-timber-build.com/ sekä http://www.woodwisdom.net/wpcontent/uploads/2014/09/summary_silent_timber_build_new.pdf

Leanwood

Woodwisdom-net tutkimusohjelmaan kuuluvan hankkeen Leanwood (2014-2017) päätavoitteena on tehostaa puurakentamisen toteutusprosesseja kehittämällä innovatiivisia yhteistyön toimintamalleja ja informaatioteknologiaa. Keskeiset tulokset ovat seuraavat:

 • Määritellään optimoitu työnkulku (lean) rakentamisen osavaiheille ”arkkitehti/rakennesuunnittelu – tuotannon suunnittelu – tuotanto ja kokoonpano – kunnossapito”
 • Kehitetään tehokkaita yhteistyömalleja suunnittelun, rakentamisen, käytön ja huollon toimintoihin. Tarkastelussa on kustannusten ja resurssien tehokas käyttö rakentamisen ja elinkaaren hallinnassa. Näitä testataan todellisissa rakennuskohteissa.

Hankkeen koordinaattori on Manfred Stieglmeier Münchenin teknisestä korkeakoulusta. Hankkeeseen osallistuvat tutkijat, arkkitehdit ja rakennusteollisuus Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Ranskasta ja Suomesta.

Lisätietoa:

http://www.holz.ar.tum.de/leanwood/home/

WOOD2NEW

Kansainvälinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on:

 • tunnistaa mahdollisuudet ja rajoitukset puutuotteiden käytön lisäämiseksi sisätiloissa
 • arvioida ja kehittää ratkaisuja puun ihmisen hyvinvointia tukevien vaikutusten hyödyntämiseksi
 • kehittää, muotoilla ja arvioida kestäviä, lisäarvoa tuovia, toiminnallisia puupohjaisia sisustusmateriaaleja, -tuotteita ja -järjestelmiä sekä uudis- ja korjausrakentamiseen, kohteena asuin-, hoiva-, opetus- ja toimistotilat

Tutkimuspaketit:

WP1 Framework; Puun käytön lisäämisen mahdollisuudet ja rajoitukset

WP2 Wooden Surfaces; Puumateriaalin ominaisuudet ja potentiaali

WP3 Indoor Environment; Puumateriaali ja sisäilman laatu, haihtuvat yhdisteet (VOC)

WP4 Human Perception; Ihmisen kokemus ja hyvinvointi sisätiloissa

WP5 Wooden Spaces; Puun käytön optimointi tilassa ja materiaalivalinnoilla

WP6 Commercialization and Business Models; uusien puupohjaisten tuotteiden kilpailukyky ja markkina

Hanketta koordinoi Yrsa Cronhjort Aalto-yliopistosta ja siinä ovat mukana Suomi, Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ruotsi. Partnereina mukana ovat AALTO,  BRE, Treteknisk,  Linköping University, HolzForschung Austria, Dobianer, Kährs, Moelven, Stora Enso, Hirsitaloteollisuus ry, Puutuoteteollisuus ry, CEI-Bois, Mini Prosjekt Norge ja Willmott Dixon.

Lisätietoa:

http://www.wood2new.org/

FiDiPro BIOCOMP

BIOCOMP (New high-performance wood and cellulose biocomposites) tavoitteena on biokomposiittituotteiden ominaisuuksien ja valmistusprosessien kehittäminen siten, että biopohjaiset komposiitit olisivat yhä kilpailukykyisempiä vaihtoehtoja nykyisin valmistettaville tuotteille. Hankkeessa tutkitaan morfologisesti ja kemiallisesti tasalaatuisten selluloosapohjaisen biokomposiittien raaka-aineiden valmistusta ja modifikaatiota, biokomposiittiraaka-aineita, biokomposiittien valmistustekniikoita sekä kehitetään biokomposiittituotteiden ominaisuuksia.

Biokomposiittien kilpailukyvyn nostamiseksi on ratkaistava vielä monia ongelmia kuten esimerkiksi:

 • selluloosakuidun  kustannustehokas fragmentointi sekä mekaaninen ja pintakemiallinen muokkaaminen
 • biokomposiittien prosessoitavuus ja prosessin ohjaus
 • valmistuksen lisäaineet ja reagenssit
 • biokomposiittimateriaaleista valmistettujen lopputuotteiden ominaisuudet (esim. mekaaniset lujuudet, lämmön- ja palonkestävyys, vettyminen, ikääntyminen)
 • biokomposiittien kierrätettävyys

Projektia johtaa Jouko Niinimäki, Mirja Illikainen ja Kristiina Oksman Oulun yliopiston Teknillisestä tiedekunnasta. Mukana on 27 suomalaista yritystä. Projektin aikataulu on 2015-2019.

CaReWood

Cascading recovered wood on  Wood Wisdom net -hanke, joka tarkastelee kierrätetyn massiivipuun käyttömahdollisuuksia laadukkaina toisen asteen jalosteiden raaka-aineena. Hanke kehittää liiketoimintamallin kierrätyspuun uudelleenkäytölle. Hanke päättyy loppuvuonna 2016.

Lisätietoa:

http://carewood.eu/

Varma

VTT:n koordinoima monikansallinen VARMA-hanke (Value added by optimal wood raw material allocation & processing) tähtää saha- ja puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseen tehostamalla puuraaka-aineen hyödyntämistä asiakaslähtöisesti.

Hankkeessa selvitetään röntgenteknologian mahdollisia hyötyjä runkojen optimaalisessa apteerauksessa. Samalla selvitetään haastattelututkimuksen avulla puuraaka-aineen keskeisimpien teollisten käyttäjien, rakennuspuusepänteollisuuden ja puurakentajien asiakastarpeita.

Runkojen apteerauksen optimoinnissa hyödynnetään sisälaadun röntgenmittauksia ja rungon ulkopinnan optisia mittauksia. Tietojen perusteella simuloidaan sahatavaran arvo eri apteerausvaihtoehdoilla ja edelleen optimoidaan runkojen apteeraus siten, että tuotannon laatu maksimoituu ja samaan aikaan toteutetaan annetut tukkidimensioiden määrätavoitteet. Tutkimustasoisen työkalun kehittelyssä käytetään yhdestä suunnasta kuvaavan röntgenlaitteen 2D-mittaustietoja oksaryhmistä, joiden perusteella muodostetaan vastaavat oksien 3D-muototiedot sahauksen simulointia varten. Alustavien laskennallisten tulosten perusteella 2D-röntgenmittaukset mahdollistavat tuotannon arvon kasvattamisen pelkkään optiseen mittaukseen verrattuna.

Alustavissa tuloksissa puuta jalostavan teollisuuden asiakastarpeissa korostuu sekä sahojen, sahan jatkojalostajien että teollisten loppukäyttäjien tunnistama tarve kasvattaa omaa asiakasymmärrystään. Vaikka asiakaslähtöisyydestä ja palvelusta jo puhutaan paljon, käytännössä asiakkaiden tarpeita ei tyydytetä vielä optimaalisella tavalla. Taustalla vaikuttaa voimakkaasti mm. teollisuuden tuotelähtöinen liiketoimintalogiikka sen sijaan, että arvon tuottaminen asiakkaalle olisi liiketoiminnan ensisijainen tavoite. Esimerkiksi puukerrostalomarkkinan kasvun edellytyksiä voitaisiin parantaa kumppanuuksilla, joissa osapuolet haluavat aidosti etsiä ratkaisuja haasteisiin. Asiakasarvo syntyy mm. luottamuksesta, halusta ymmärtää asiakkaan tarpeita ja kykyä vastata tähän tarpeeseen. Tässä ymmärrys omasta osaamisesta ja sen soveltuvuudesta tilaajan tarpeisiin on ratkaiseva.

VARMA-hanke kuuluu Wood Wisdom Net+ metsäalan tutkimusohjelmaan ja Suomessa sitä rahoittavat ja osallistuvat Puutuoteteollisuus ry, Koskisen Oy, Tekes, VTT ja Luke.

Lisätietoa:

http://www.varma-eu.com/

Hankkeen tulokset julkistetaan helmikuussa 2017 päätösseminaarissa 9.2.2017 klo 9-12 Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja siihen voi osallistua ilmoittautumalla projektikoordinaattorille: marika.makkonen@vtt.fi

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.