Eduskuntavaalien teemat keväällä 2023

1. Puutuoteteollisuus tukee Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta

Puutuoteteollisuus on suomalaisen raaka-aineen jalostaja ja maakuntien elinvoimaisuuden turvaaja. Sen käyttämällä raaka-aineella on lähes sataprosenttinen kotimaisuusaste. Se on lämmön suhteen energiaomavarainen; teollisuus tuottaa lämpöenergiansa itse ja yli jäävä lämpö toimitetaan lukuisiin suomalaisiin koteihin. Puutuoteteollisuus työllistää ympäri Suomea suoraan ja välillisesti noin 66 000 työntekijää.

2. Puutuotteet pienentävät rakentamisen päästöjä

Rakennusmateriaalivalinnat vaikuttavat kasvavalla osuudella rakentamisen aikaisiin päästöihin, hiilipiikkiin. Uusiutuvaan puuhun perustuvien rakennustuotteiden käyttö on ilmaston kannalta osoitettu kansainvälisissä tutkimuksissa selkeästi betonia ja terästä paremmaksi vaihtoehdoksi.

3. Teollinen puurakentaminen kirittää rakentamisen tuottavuuskehitystä

Rakentamisen tuottavuus on polkenut paikallaan 70-luvulta saakka. Teollinen puurakentaminen on keskeinen keino rakentamisen tuottavuuden parantamisessa. Tämä mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen ja antaa aseet taistelussa inflaatiokehitystä vastaan.

4. Puurakentaminen nostaa jalostusarvoa ja kasvattaa viennin arvoa

Puurakentaminen tarjoaa Suomelle merkittävän jalostusarvon nostamisen ja teollistamisen potentiaalin. Tämä lisää resurssitehokkuutta, kasvattaa vientituloja ja kehittää osaamista sekä innovaatioita.

Miksi puutuoteteollisuuden toimintaedellytyksiä kannattaa puolustaa

Puurakentaminen on metsiemme paras käyttökohde

Metsävarojen hyödyntäminen on jatkossakin Suomen talouden ytimessä. Puutuoteteollisuuden käyttämä raaka-aine on lähes 100-prosenttisesti kotimaista, pääosin tukkipuuta. Puutuoteteollisuus maksaa kaksi kolmasosaa metsänomistajien puunmyyntituloista ja tarjoaa maakunnissa työtä yli 66 000 suomalaiselle.

Suomen metsävarat kasvavat, kunhan metsistä pidetään huolta

Puu on ainoa merkittävä uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puurakentamisen lisääminen ei automaattisesti lisää hakkuita, sillä nykyisiä puutuotevirtoja voidaan uudelleenohjata tukemaan kasvavaa käyttöä rakentamisessa.

Metsien käytön yhteydessä on huolehdittava metsien hiilinielusta ja tuettava luonnon monimuotoisuutta. Tämä edellyttää aktiivista metsänhoitoa, metsien uudistamista ja metsityksen lisäämistä. Puu korvaa uusiutumattomia materiaaleja useissa käyttökohteissa

Materiaalivalinnoilla vaikutetaan rakentamisen aikaisiin päästöihin.

Rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttaa yli kolmasosan Suomen päästöistä. Uudisrakentamisen päästöjä leikattava 25 % Ilmastonmuutoshaaste ratkaistaan vain päästöjä vähentämällä. Rakennusala tarvitsee muutoksen. Rakentamisen hiilipiikkiä on leikattava nopeasti. Päätöksiä ei voida lykätä, sillä nyt kaavoitettavia alueita rakennetaan pitkälle vuoden 2035 jälkeenkin.

Kompensaatiomenettelyjä tarkennettava

Rakentamisen hiilijalanjäljen alentaminen kompensaatioilla ei ole ratkaisu, koska ne eivät vähennä päästöjä. Pelisääntöjä hyväksyttäville kompensaatiomenettelyille pitää tarkentaa ja villi kompensaatiokauppa pitää saada hallintaan.

Rakentamiseen 20 %:n tuottavuusloikka, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen

Esivalmistukseen perustuva teollinen puurakentaminen on keskeinen keino koko rakennusalan tuottavuuden parantamiseksi. Työn tuottavuuden kehittäminen on yksi harvoja kansallisissa käsissä olevia keinoja kustannusten nousun hidastamiseksi ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseksi.

Rakennustoimialaa pitää kehittää Suomessa kokonaisvaltaisesti kohti teollista ja vähähiilistä rakentamista. Parhaiten tämä onnistuu strategisen tuottavuusohjelman puitteissa.

Uusia työpaikkoja maakuntiin

Puutuotteet ja teollinen puurakentaminen luovat pysyviä työpaikkoja maakuntiin, usein vaikeasti työllistyville alueille. Tämä osaltaan avartaa pahimpia työvoimakapeikkoja kasvukeskuksissa.

Osaamista ja koulutusta teolliseen toteutukseen

Teollistaminen vaatii rakentamisen osaamista tehtaisiin ja vastaavasti teollisuuden osaamista rakentamiseen.

Puurakentamisen kasvu ohjaa puuta jalostukseen

Puutuotteiden jalostusarvon nostamiseksi pitää taata julkisen rakentamisen tavoitteiden aito toteutuminen. Samalla pitää laatia riittävät kannustimet yksityiselle sektorille ottaa jalostusarvossa tarvittavat kehitysaskeleet.

Suomalaisen osaamisen brändin kirkastus

Jalostusarvon noustessa viennin arvo nousee. Pidemmälle jalostetuille tuotteille on globaali tarve ja kysyntä. Kestävän kehityksen vaatimusten kasvaessa kestävistä tuotteista ja ratkaisuista on huutava pula. Kehitysaskeleiden ottaminen edellyttää kuitenkin näkyvyyttä eteenpäin ja ennustettavaa toimintaympäristöä.

14.2.2023

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä