Mikä on hiilijalanjälki, hiilikädenjälki tai hiilidioksidipäästö

Yrityksen tai tuotantolaitoksen hiilidioksidipäästö on yritystoiminnan kokonaispäästö yhden vuoden ajalta.

Yrityksen/laitoksen hiilidioksidipäästöt voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Suorat päästöt syntyvät paikan päällä oman toiminnan, esimerkiksi polttoaineiden käytön seurauksena. Epäsuoria päästöjä ovat pääasiassa ulkoa ostetun energian päästöt, esimerkiksi ostosähkön päästöt.

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy ja pääsee ilmaan. Tuotteen hiilijalanjälki ilmoitetaan painoyksikkönä tuotteesta tavallisimmin käytettyä mittayksikköä kohden.

Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina, joskus kuitenkin pelkkänä hiilidioksidin määränä. Hiilidioksidipäästöt ovat 80 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan hyötyä, jonka tuote tai palvelu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Termi ei kuitenkaan ole standardoitu, joten hiilikädenjäljen nimissä voidaan tarkoittaa hieman eri asioita.

VTT:n määritelmän mukaan hiilikädenjälki on asiakkaalle tuotettu hyöty siitä, että yritys valmistaa tuotteita ja palveluja, joiden avulla yrityksen asiakas pystyy pienentämään hiilijalanjälkeään. Kun asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä aikaisemmin käyttämänsä tuotteen korvaajana, pienenee asiakkaan jalanjälki eli pienennys on hiilikädenjälki.  

Hiilikädenjälkeä ei voi vähentää hiilijalanjäljestä.

(Hiili)Kompensaatio

Hiilidioksidipäästöjen vastapainoksi on syntynyt ajatus päästöjen kompensoimisesta. Sillä tarkoitetaan päästövähennysten ostamista syntyneitä päästöjä vastaavalla määrällä. Vähennykset voivat olla vaikkapa sitä, että rahoilla tuetaan uusiutuvan energian tai maan ja metsien kestävää käyttöä kehittyvissä maissa ympäri maailman. Kompensaatiolle ei ole olemassa standardia, joten kompensaatiomarkkinoilla toimii monenlaisia palveluntarjoajia.

Ympäristöseloste, EPD

Rakennustuotteiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan ensisijaisesti EN 15804-standardin mukaisten ympäristöselosteiden kautta. Seloste kattaa rakennustuotteen koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset laajasti, hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös muita ympäristöön vaikuttavia indikaattoreita. Standardin mukaan lasketut ympäristövaikutukset ilmoitetaan tuoteyksikköä esim. kuutiometriä tai kiloa kohden.

Seloste voidaan tehdä joko yhden yrityksen tuotteelle tai geneerisenä vaikkapa koko suomalaiselle tuotannolle. Suomessa vanerintuottajat ovat teettäneet selosteen omille tuotteilleen (esim. WISA-koivuvaneri), sahatavaran osalta on tehty yleinen eli geneerinen seloste suomalaiselle havusahatavaralle. Laadittu seloste on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Muille kuin rakennustuotteille tällaista yksiselitteistä tuotetta koskevaa standardia ei ole olemassa. Näin ollen esim. huonekalujen tai kalusteiden osalta elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten raportointi vaatii paljon erillistä työtä.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä