Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen koulutus

Teetimme TTS Työtehoseuralla selvityksen, jonka julkaisimme nimellä Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kilpailukyvyn varmistaminen koulutuksen kehittämisen avulla. Raportti on tässä.

Selvityksen tiivistelmä 

Puutuotealan ja puurakentamisen kasvun uhkatekijäksi on tunnistettu osaavan työvoiman saannin niukkuus. Tätä tulee lähivuosina vielä vahvistamaan puutuoteteollisuuden työntekijöiden kiihtyvä siirtyminen eläkkeelle.

Osaamisvaatimukset kasvavat teollisuuden kehittyessä

Uuden työvoiman osaamisvaatimukset ovat huomattavasti korkeammat kuin aikaisemmin. Teollisuuden työt koneellistuvat ja automatisoituvat. Tietotekniikan hyödyntäminen on hallittava kaikissa tehtävissä, tehtailla kunnossapito ja tuotannon ohjelmointi tulee olemaan yhä vaativampaa. Organisaatiot madaltuvat, työntekijät toimivat tiimeissä enemmän kuin työnjohdon alaisuudessa. Tietoa on kyettävä ottamaan vastaan ja välittämään, päätöksiä on kyettävä tekemään itsenäisesti.

Asiakkaat vaativat yhä yksilöllisempää palvelua. Valmistajan odotetaan suunnittelevan tuotteen loppukäytön, usein myös asentavan sen paikalleen. Kuluttajat haluavat yhä enemmän visualisointia, valmiita kokonaisuuksia ja avaimet käteen –toimituksia. Myyjän tulee tuntea tuote ja sen käyttö entistä syvemmin.

Puutekniikan ja puurakentamisen osaaminen alan erityistarve

Puurakentamisessa siirrytään yhä vaativampiin rakenteisiin, kun puu yleistyy suuren mittakaavan rakentamisessa ja infrarakentamisessa. Rakennesuunnittelupätevyyttä tarvitaan myös teollisuuden palveluksessa. Puutekniikan osaajan on hallittava rakennesuunnittelua ymmärtääkseen pitkälle jalostetun elementin roolin rakennuksessa.

Koulutustarjonta ja sen laatu ei vastaa tulevia vaatimuksia

Alan koulutusrakenne on rapautunut. Puutekniikkaa voi opiskella vain yhdessä ammattikorkeakoulussa. Yliopistotasolla puutekniikka ei ole enää pääaineena. Puurakentamista ei yliopistotasolla voi opiskella missään. Ammattikorkeakouluista vain kaksi tarjoaa laajempaa puurakennesuunnittelun opetusta. Esimerkiksi kerrostalojen rakentamisen suunnittelupätevyys on saatavissa lähinnä vain projektirahoitteisen täydennyskoulutuksen kautta. Osaamisen kysyntää on enemmän kuin voidaan tarjota.

Selvityksen johtopäätökset voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

  1. Koulutuksen tulee antaa tulevia tarpeita vastaava osaaminen: tietotekniikan hyödyntäminen, kielitaito, projektiosaaminen, vastuunkanto, asiakaslähtöisyys, itsenäinen työote, jne.
  2. Koulutuksen sisältöön täytyy kuulua yhä vahvemmin teollinen valmistus ja automaatio.
  3. Puutekniikan AMK-opetusta on tarjottava valtakunnallisesti, esimerkiksi myytävien opetusmoduulien, monimuotokoulutuksen ja verkkopohjaisen etäopiskelun avulla.
  4. Puurakentamisen koulutustarjonta on saatettava vastaamaan pätevyysvaatimuksia ja samalla opetusmateriaali on uudistettava.
  5. Opettajien osaaminen tulee kaikilla koulutusasteilla päivittää tämän päivän teollisuuden tarpeiden ja kehitettyjen ratkaisujen mukaiseksi.
  6. Teollisuuden yhteistyötä keskenään ja myös oppilaitosten kanssa pitää lisätä houkuttelevien koulutusputkien ja harjoittelupaikkojen sekä mentoroinnin aikaansaamiseksi.
  7. Puutuoteteollisuudelle tulee perustaa laajapohjainen koulutusfoorumi.
  8. Puutuoteteollisuutta ja puurakentamista kehittävä perustutkimus tulee saada liikkeelle ja sille on saatava tarvittava rahoitus.
  9.  Alan vetovoiman lisäämiseen tulee panostaa.

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä