Puun käyttö hidastaa ilmastonmuutosta

Rakentamisen osuus yhteiskunnan hiilijalanjäljestä on merkittävä; puolet EU:ssa kulutetuista materiaaleista ja energiasta sekä kolmasosa veden käytöstä ja jätteestä tulee rakentamisesta ja rakennuksista. 

Rakennuksen koko elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä merkittävä osa syntyy jo rakennusvaiheessa rakennusmateriaaleista. Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeen lasketaan rakennusmateriaalien valmistus, kuljetukset, työmaatoiminnot, kunnossapito ja korjaukset, materiaalien vaihdot, energian ja veden käyttö sekä rakennuksen purkaminen ja materiaalien loppukäsittely. Vähähiilisen rakentamisen tiekartta julkaistiin julkaistiin vuonna 2017 ja se tähtää rakennusten hiilijalanjälkeä säätelevän lain käyttöönottoon viimeistään vuonna 2025.

Rakennusten elinkaari

Rakennuskanta uusiutuu hitaasti, noin 1,5-2 % vuodessa, riippuen rakennustyypistä, jolloin rakentamisella ja valituilla rakennustyypeillä ja -materiaaleilla on pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön rakennusten koko elinkaaren ajan. Vaatimukset rakennusten energiatehokkuudesta ovat tiukentuneet, ja Ympäristöministeriön asetuksen mukaan uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. (linkki https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Lahes_nollaenergiarakentamisen_lainsaadanto https://www.puuinfo.fi/sites/default/files/Rakennusmateriaalien%20hiilijalanj%C3%A4lki%20WEB.pdf ) Samalla yhteiskunta on siirtymässä kohti vähäpäästöisempiä energiamuotoja.

Kun rakennuksen elinkaaren aikainen energiankäyttö ja lämmitys muuttuu vähähiilisemmäksi, rakennusmateriaalien merkitys kasvaa. Esimerkiksi kivihiilen energiakäytön 1.5.2029 kieltävä laki on jo hyväksytty (https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180200). Tällöin myös puun käytön edut rakentamisessa kasvavat entisestään.

Rakennuksen käytön aikaisen lämmitysmuodon vaikutus koko elinkaaren hiilijalanjälkeen on huomattava. Uusiutuvaa energiaa käyttämällä on mahdollista saavuttaa huomattavasti pienempi hiilijalanjälki uusiutumattomiin energiamuotoihin verrattuna. Koska vuodesta 2020 alkaen uusien rakennusten tulee olla lähesnollaenergiarakennuksia, rakennusmateriaalien valmistuksen ja rakentamisen aikaisen energiankulutuksen merkitys kasvaa. Kuva

Puun etuna on muun muassa sen kierrätettävyys rakennuksen elinkaaren lopussa. Sitran raportissa käsitellään rakentamistapojen muutoksen ja kiertotalouden toimintatapojen käyttöönoton vaikutuksia ympäristöön.  https://media.sitra.fi/2018/05/04145239/material-economics-circular-economy.pdf

Kuva: Sitra https://media.sitra.fi/2018/05/04145239/material-economics-circular-economy.pdf

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä