CEN/TC 33  – ikkunat, ovet, rakennushelat, teollisuusovet ja julkisivujärjestelmät

Komitean sovellusalue ja kansalliset tavoitteet

CEN/TC 33 kattaa laajan joukon rakennukseen liittyviä toiminnallisia osia, kuten ikkunat ja ovet sekä näiden lukot ja helat. Tavoitteena on, että eurooppalaiset standardit huomioivat suomalaisen tavan valmistaa energiatehokkaita ikkunoita ja ovia. Suomalainen ilmasto asettaa erityisvaatimuksia, johon valmistajien on vastattava. Eurooppalainen standardisointi ei saa estää tuotantoa Suomessa, taikka asettaa kansainvälistä kilpailua mahdottomaksi. Standardisoinnissa erilaisten testausten kulut ovat nousseet merkittävästi, tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Harmonisoidut tuotestandardit TC 33:ssa

SFS-EN 13659 Ikkunaluukut. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

SFS-EN 14351-1 Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia

SFS-EN 13830 Julkisivujärjestelmät. Tuotestandardi

SFS-EN 1155 Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 1125 Lukot ja rakennushelat. Avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 12209 Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Mekaaniset lukkorungot, salvat ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 14846 Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Sähkömekaaniset lukot ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 1158 Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 179  Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 1154 Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 1935 Rakennushelat. Yksiakseliset saranat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 13241-1Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia

SFS-EN 13561 Ulkopuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

 Seurantaryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöt

TC:n toimialayhdyshenkilö ja seurantaryhmän sihteeri Tuuli Kunnas / RTT, tekninen asiantuntija Aila Janatuinen /Puutuoteteollisuus ry.

Seurantaryhmän puheenjohtaja: Jorma Tiiri, Domus jorma.tiiri@domus.fi

Teollisuuden keskeiset tavoitteet

 • Seurataan tuotestandardien kehitystä varmistaen, että suomalainen ikkuna- ja ovituotanto täyttää niiden vaatimukset. Silloin tuotteille saadaan CE-merkintä ja samalla voidaan kansallisista hyväksynnöistä luopua.
 • Palo-ominaisuuksia sisältävien ovien ja ikkunoiden tuotestandardin käyttöön saaminen.

CEN/TC 38 – Puun pitkäaikaiskestävyys

Komitean sovellusalue

Komiteassa säädellään puun biologiseen pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä tekijöitä. Tähän liittyy puulajin luontainen kestävyys, puun kyllästäminen ja modifiointi sekä näiden luokitus ja testimenetelmät. Puun pitkäaikaiskestävyyden standardisoinnin aktiivisina tahoina ovat alan valmistajayritykset, Kestopuuteollisuus ry, Lämpöpuuyhdistys ry sekä alan tutkimuslaitokset.

Seurantaryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöt

TC:n toimialayhdyshenkilö ja seurantaryhmän sihteeri  Ari Ilomäki RTT, tekninen asiantuntija Aila Janatuinen

Seurantaryhmän puheenjohtaja: Hannu Viitanen.

Teollisuuden keskeiset tavoitteet

 • Tärkeä standardi on puun luonnollisen pitkäaikaiskestävyyden luokittelu (EN 350). Siinä tavoitteena on varmistaa, että luokitus on oikeudenmukainen suomalaisille puulajeille. Toinen tärkeä standardi on puun käyttöluokkastandardi (EN 335), joka määrittelee missä käyttöolosuhteissa puulajeja voi käyttää ilman suojakäsittelyä.

CEN/TC 112 – Puulevyt

Komitean sovellusalue

Komitean sovellusalueeseen kuuluu puulevyt, niiden spesifikaatiot, luokitukset ja tuoteominaisuuksien kuvaukset. Puulevyjen testimenetelmät, sekä rakenteelliset että formaldehyditestit, kuuluvat myös komitean aihepiiriin.

Harmonisoitu tuotestandardi TC 112:ssa

SFS-EN 13986                   Puulevyt rakennuskäytössä. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkinnät

Seurantaryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöt

TC:n toimialayhdyshenkilö ja seurantaryhmän sihteeri  Jaana Karlsson  / RTT,  tekninen asiantuntija Tomi Toratti / Puutuoteteollisuus ry.

Seurantaryhmän puheenjohtaja: Anu Huovinen, Metsä Wood.

Teollisuuden keskeiset tavoitteet

Puutuoteteollisuuden tavoitteena on vaikuttaa puulevyjen tuotestandardin EN 13986 kehitykseen niin, että suomalaiset puulevyt pysyvät Euroopan markkinoilla.

CEN/TC 124  – Rakenteellinen puutavara

Komitean sovellusalue

Komitean sovellutusalueeseen kuuluu rakenteelliset puutuotteet sekä liittimet ja kiinnittimet (yleisimmät). Puurakentamisen kannalta TC124 on keskeinen rakenteellista puumateriaalin valmistusta ja käyttöä säätelevä komitea.

Harmonisoidut tuotestandardit TC 124:ssa

SFS-EN 14080                   Puurakenteet. Liimapuu ja liimattu sahatavara

SFS-EN 14081-1                Puurakenteet. Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara. Osa 1: Yleiset vaatimukset

SFS-EN 14545                   Puurakenteet. Puurakenteiden liittimet. Vaatimukset

SFS-EN 14374                   Puurakenteet. Rakenteellinen LVL. Vaatimukset

SFS-EN 14250                   Puurakenteet. Tuotevaatimukset naulalevyliitoksin kootuille tehdasvalmisteisille rakenteellisille elementeille

SFS-EN 14592                   Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset

SFS-EN 14229                   Rakenteellinen sahatavara. Puiset sähköpylväät

SFS-EN 15497                   Sormijatkettu sahatavara. Toiminnalliset vaatimukset ja vähimmäisvaatimukset tuotannolle

Seurantaryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöt

TC:n toimialayhdyshenkilö ja seurantaryhmän sihteeri  Tuuli Kunnas / RTT, tekninen asiantuntija Tomi Toratti / Puutuoteteollisuus ry.

Seurantaryhmän puheenjohtaja: Jouni Hakkarainen, Metsä Wood.

Teollisuuden keskeiset tavoitteet

 • CE-merkintään johtavien seuraavien tuotestandardien kehittäminen ja muutoksiin vaikuttaminen
 • EN 14081 Sahatavaran lujuuslajittelustandardisarjan uudistaminen, jotta Suomelle tärkeä tuloslajittelu sisältyisi tähän
 • EN 14372 Työn alla puuelementtien tuotestandardi, jota pyritään viemään eteenpäin
 • EN 14250 Naulalevyristikkostandardin sovellusalueen laajentaminen: Tavoitteena soveltaa myös viilupuu- ja liimapuusauvoille
 • Seurataan ja edistetään liimapuu-, CLT- ja LVL-tuotestandardien uudistamista

CEN/TC 175  – Sahatavara ja pyöreä puutavara

Komitean sovellusalue

Komitean sovellusalueeseen kuuluu pyöreä puu, sahatavara, puuportaat, puupakkausmateriaali ja palosuojattu puu.

Harmonisoidut tuotestandardit TC 175:ssa

SFS-EN 14342                   Puiset lattianpäällysteet. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä

SFS-EN 14915                   Puupaneelit ja -verhoukset. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä

Seurantaryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöt

CEN/TC 175 Round and sawn timber

TC:n toimialayhdyshenkilö ja seurantaryhmän sihteeri Tuuli Kunnas /RTT, tekninen asiantuntija Aila Janatuinen / Puutuoteteollisuus ry.

Seurantaryhmän puheenjohtaja: Tomi Toratti, Puutuoteteollisuus ry

Teollisuuden keskeiset tavoitteet

 • Lattioiden sekä verhouksien tuotestandardit uusiminen rakennustuoteasetuksen mukaisiksi.
 • Puolustetaan puupohjaisten tuotteiden ympäristöselosteen laadinnan tuoteryhmäsääntöjä.

CEN/TC 250/SC 5 – Puurakenteiden eurokoodit – Eurokoodi 5

Alakomitean sovellusalue

Alakomiteaan SC5 kuuluu eurokoodin mukaiset puurakenteiden suunnittelustandardit. Eurokoodit on vallitseva suunnittelujärjestelmä Suomessa. Kantavat puurakenteet suunnitellaan EN 1995-1-1 mukaan, puurakenteiden palomitoitus suunnitellaan EN 1995-1-2 mukaan ja puurakenteiset sillat suunnitellaan EN 1995-2 mukaan.

Seurantaryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöt

TC:n toimialayhdyshenkilö ja seurantaryhmän sihteeri  Timo Tikanoja, RTT

SC5 ryhmän varapuheenjohtaja on Tomi Toratti

Seurantaryhmän puheenjohtaja: Ari Kevarinmäki, VTT, ari.kevarinmaki@vtt.fi

Teollisuuden keskeiset tavoitteet

 • EN 1995-1 Eurokoodi 5, uudistetaan ja yksinkertaistetaan eurooppalaisena yhteistyönä
 • Olemme aktiivisesti mukana erityisesti lattian värähtelylaskentamenettelyn kehittämisessä (myös globaalisti ISO TC165 yhteistyönä)
 • Seuraamme myös muita suunnitteluosioita sekä puurakentamisen toteutusstandardin laadintaa

ISO-teknisten komiteoiden vastuu- ja yhdyshenkilöt

ISO standardisoinnin seuranta hoidetaan vastaavan CENin TC:n seurantaryhmässä

ISO teknisten ryhmien toiminnassa seurataan lähinnä sitä, mitä vaikutuksia niillä on eurooppalaiseen standardisointiin.  

ISO/TC 89 Puulevyt (P-jäsenyys)                                                   Seurantavastuu: Tomi Toratti  

ISO/TC 162 Ovet ja ikkunat (P-jäsenyys)                                        Seurantavastuu: Aila Janatuinen

ISO/TC 165 Rakenteelliset puutuotteet (P-jäsenyys)                      Seurantavastuu: Tomi Toratti  

ISO/TC 218 Sahatavara ml. pyöreä puutavara (P-jäsenyys)          Seurantavastuu: Aila Janatuinen

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä