Standardit helpottavat yritysten, kuluttajien ja viranomaisten elämää

Standardisoimisjärjestöjen piirissä tehtävä standardisointi helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardit edistävät tuotteiden ja prosessien yhteensopivuutta, tiedonvaihtoa ja turvallisuutta. Ne suojelevat ympäristöä sekä helpottavat kotimaista ja kansainvälistä kauppaa. Standardit laaditaan asianosaisten yhteistyönä työryhmissä ja komiteoissa. Työn tulokset julkaistaan asiakirjoina, jotka ovat kenen tahansa hankittavissa. Standardi voi olla kansallinen SFS-standardi, eurooppalainen EN-standardi tai globaali ISO-standardi.

Standardien ansiosta tuotteet, palvelut ja menetelmät sopivat siihen käyttöön ja niihin olosuhteisiin, joihin ne on tarkoitettu. Standardisoinnin tärkeimpiä tehtäviä on vähentää erilaisuuksia tuotteiden välillä sekä varmistaa, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja pystyvät toimimaan yhdessä. Standardisoinnin tarkoitus on hyödyttää teollisuutta sekä laajemmin koko yhteiskuntaa.

Yleistä EN-standardeista

EN-standardi voi olla luonteeltaan tuote-, spesifikaatio-, terminologia-, luokitus-, testi- tai laskentastandardi. Harmonisoitu tuotestandardi on standardi, joka voidaan johtaa suoraan rakennustuoteasetuksessa esitetystä kuudesta olennaisesta vaatimuksesta, ja joka laaditaan mandaattien pohjalta. Harmonisoitu tuotestandardi määrittelee CE-merkinnän edellytykset ja viittaa viitestandardeihin, joita voivat olla esim. spesifikaatio-, terminologia-, luokitus-, testi- ja laskentastandardit.

EN-standardit laatii eurooppalainen standardisointijärjestö CEN, jossa on edustettuna kunkin EU- ja EFTA-jäsenvaltion standardisoimisliitto. Suomea CEN:ssä edustaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Käytännön standardisointityö tehdään toimialayhteisöjen toimesta ja työhön osallistuvat yleensä alan etujärjestöt, teollisuus, ilmoitetut laitokset ja tutkimuslaitokset.

Mandaatit

Komissio (EC) ja jäsenvaltioiden viranomaiset ohjaavat harmonisoitujen tuotestandardien ja eurooppalaisten teknisten hyväksyntäohjeiden laadintaa perusasiakirjojen (ID) ja komission tuoteryhmäkohtaisten toimeksiantojen eli mandaattien välityksellä. Keskeisessä asemassa tässä ohjauksessa on rakennusalan pysyvä komitea (SCC), jossa on edustettuna kunkin EU- jäsenvaltion rakennusviranomainen. Suomea SCC:ssä edustaa Ympäristöministeriö.

Rakennustuotteiden harmonisoituihin tuotestandardien (hEN) laadinnan ja CE-merkinnän käyttöönoton vaiheet (Päivitetty 2018-10-25)

Kaikkien EN – standardien laadinnan ja julkaisun vaiheet (katso kuva Standardin työvaiheet)

CEN:n aikataulutavoitteiden mukaan EN-standardin laatiminen tulisi kestää 27 – 34 kk seuraavin osatehtävin:

 • ensimmäisen luonnoksen laatiminen 8 kk (päivitys: mahdollista pitkittää 12 kk)
 • lausuntokierrosluonnoksen laatiminen 3,5 kk
 • lausuntokierros (Enquiry) 3 kk (painotettu äänestys, lausuntokierroksen ollessa yksimielinen voidaan loppuäänestys sivuuttaa)
 • loppuäänestysluonnoksen laatiminen 8 kk
 • käsittely ja kääntäminen (saksaksi ja ranskaksi) 0-3,5 kk (päivitys: luonnos voidaan kääntää loppuäänestyksen aikana, ellei jokin NSB vaadi esikääntämistä 3 pääkielelle)
 • loppuäänestys (Formal Vote) 2 kk
 • käsittely, kääntäminen (saksaksi ja ranskaksi), CEN vahvistaminen (Ratification) ja CEN julkaiseminen (Publication) 2 kk
 • yhteensä 27 – 34 kk

Huom: Yleensä tavoiteaikataulussa ei pysytä

Kun CEN on julkaissut EN standardin, niin vastuu SFS-toimialayhteisöllä (TAY) on 6 kk aikaa vahvistuttaa se SFS-EN standardiksi, jonka jälkeen SFS julkaisee SFS-EN standardin. Ennen julkaisua ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava ellei kyseessä ole hEN.

Julkaistu SFS-EN standardi käännetään suomeksi tarveharkinnan mukaan vastuu SFS-toimialayhteisöllä (TAY) toimesta.

Rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) julkaisu OJ:ssa ja niihin perustuvan CE-merkinnän käyttöönoton vaiheet (katso kuva 2)

CEN ja SFS julkaisevat kandidaatti hEN standardin kohdan 1. mukaisesti

hEN standardin julkaisu komission virallisessa lehdessä (OJ):

 • CEN julkaissut kandidaatti hEN standardin
 • komission ehdotus AG:lle hEN standardin CE-merkinnän siirtymäajoiksi (4 – 9 kk EN standardin julkaisusta)
 • SCC komitean päätös CE-merkinnän siirtymäajoiksi (6 – 12 kk EN standardin julkaisusta)
 • hEN standardin viitetietojen julkaisu OJ:ssa (12 – 18 kk EN standardin julkaisusta)

CE-merkinnän siirtymäajat:

 • hEN standardin viitetiedot julkaistu OJ:ssa
 • CE-merkinnän siirtymäaika alkaa (1 – 6 kk OJ:ssa julkaisusta)
 • CE-merkinnän siirtymäaika päättyy (siirtymäajan pituus 1 – 3 vuotta)

CE-merkinnän siirtymäajan päättyminen:

 • ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava
 • tämän jälkeen CE-merkintä pakollinen EU:n sisämarkkinoilla

hEN standardien CE-merkinnän siirtymäajat löytyvät hEN-heldesk:istä (www.henhelpdesk.fi)

Lyhenteet

 • AG on komission advisory group,
 • SCC on komission rakennusalan pysyvä komitea,
 • OJ on EU:n virallinen lehti Offcial Journal

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä