Puurakentamisen erityispiirteitä

Puun rakennuskäyttöön liittyy monia epäilyksiä ja uskomuksia. Keskeisimpiä tekijöitä käydään tässä läpi. Puurakentamiseen liittyviä myyttejä on käsitelty myös Kuntavaalit 2021 -keskustelupaperissamme.

Olemme osakkaana Puuinfo Oy:ssä, joka keskittyy puun käytön ja puurakentamisen ohjeistamiseen. Puuinfon nettisivustolta löytyy vastaukset rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

1. Kosteusvauriot ja homeongelmat

Kosteusvauriot ja homeongelmat eivät ole rakennusmateriaalista riippuvaisia. Aiheesta puhuttaessa tulee erottaa toisistaan

  1. kosteusvaurion aiheuttama rakennusosien homehtuminen, joka aiheuttaa tyypillisesti sisäilmaongelmia
  2. kosteusvaurion aiheuttama orgaanisen materiaalin tuhoutuminen, joka aiheuttaa omaisuusvahinkoja.

Rakennusosien kosteusvaurio syntyy tyypillisesti seuraavista yksittäisistä tekijöistä:

  • rakennusfysikaalisesti vääränlaiset rakennusosat ja rakennusosien liittymät
  • taloteknisen vesilaitteen vuotaminen
  • vauriot vesikatossa tms. rakennusosassa
  • kosteusvauriot toteutusvaiheessa (sääsuojaus yms.)
  • kiinteistönhuollon laiminlyönti
  • pintavesien ohjautuminen rakennukseen
  • sammutusvedet tulipalotilanteessa

Edellä mainitut tekijät eivät riipu rakennusmateriaalista, sillä kaikki materiaali saadaan homehtumaan lämpö- ja kosteusolosuhteiden ollessa homekasvustolle suotuisia. Home yms. voi esiintyä materiaalin pinnalla tai itse materiaalissa (orgaaniset materiaalit). Molemmissa tapauksissa mikrobit siirtyvät rakennusosista sisäilmaan ja aiheuttavat sisäilmaongelman. Epäorgaanisen rakennusmateriaalin käyttö ei täten poista homeongelmia rakentamisessa, vaan homeongelmia syntyy aina, jos rakennusosat altistuvat kosteusvaurioille riittävän pitkäksi aikaa.

Orgaanisten materiaalien tapauksessa kosteusvauriot saattavat aiheuttaa myös rakennusosien tuhoutumista, jos rakennusosa altistuu kosteusvauriolle hyvin pitkäksi aikaa. Tätä ennen rakennuksessa on jo tavallisesti sisäilmaongelma, joten rakennuksen kannalta vahinko on jo tapahtunut.

Kosteusvaurion syntymisen estäminen on avainasemassa rakennuksen terveellisyyden näkökulmasta, on rakennus sitten toteutettu mistä materiaalista tahansa. Mikäli kosteusvaurio syntyy, tulee rakennusosat kuivata suunnitelmien mukaisesti, jotta homeongelmat vältetään.

2. Paloturvallisuus

Palavasta materiaali toteutettu rakennus on yhtä paloturvallinen kuin palamattomasta materiaalista toteutettu rakennus. Tämä huomioidaan palomääräyksissä siten, että palavasta materiaalista toteutetulla rakennuksella on tiukempia paloteknisiä vaatimuksia kuin palamattomasta materiaalista toteutetulla rakennuksella.

Rakennuksen paloturvallisuutta tarkasteltaessa tulee tarkastella sekä henkilöturvallisuus että omaisuusvahinkojen laajuutta. Palamaton rakennuksen runkomateriaali ei tuota rakennukseen parempaa henkilöturvallisuutta palotilanteessa, mutta runkomateriaalin palamattomuudella on vaikutusta omaisuusvahinkoihin. Yli 2-kerroksiset palavasta runkomateriaalista toteutetut rakennukset on pakko varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla. Henkilöturvallisuuden ja omaisuusvahinkojen kannalta tämä on turvallisin ratkaisu ja tämä tekee rakennuksesta paloturvallisemman kuin palamattomalla runkomateriaalilla toteutettu rakennus, jossa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa.

3. Keveys ja kestävyys

Rakennusmateriaalin keveys tuo etua kuljetuksiin ja nostoihin, jolloin kevyestä rakennusmateriaalista voidaan toteuttaa pitkälle esivalmistettujen tehdasvalmisteisia rakennusosia ja osakokonaisuuksia. Tämä luo mahdollisuuksia kokonaan uudenlaisten runkokonseptien luomiselle.

Kevyestä ja lujasta materiaalista voidaan suunnitella suuren mittakaavan rakennuksia, kun materiaalin lujuus- ja jäykkyystekniset materiaaliominaisuudet hyödynnetään oikein. Rakennusmateriaalin keveys luo mahdollisuuksia erityisesti sellaisissa rakennusosissa, joissa materiaalin painolla ei ole erityistä tehtävää rakennusosan teknisten ominaisuuksien näkökulmasta. Tällaisia rakennusosia ovat esimerkiksi ulkoseinät, yläpohjat jne.

4. Rakentamisen nopeus

Rakentamisen nopeus ei tule automaattisesti rakennusmateriaalin perusteella. Rakentamisen nopeus riippuu suunnittelun helppoudesta, runkokonseptin esivalmistusasteesta, logistiikasta, työmaatoimintojen tehokkuudesta jne. Edellä mainitut eivät synny rakennusmateriaalin perusteella, vaan ne tulee luoda. Rakennusmateriaali vaikuttaa edellä mainittuihin toki välillisesti, koska tietyillä rakennusmateriaaleilla voidaan toteuttaa pitkälle esivalmistettuja sarjavalmisteisia tuotteita, joiden asennus työmaalla on nopeaa.

Suunnittelun nopeus on riippuvainen käytettävästä runkokonseptista eli siitä, että kuinka hyvin runkojärjestelmä on standardisoitu esimerkiksi rakennusosien liittymien ja liitosten näkökulmasta. Lisäksi suunnittelun nopeuteen vaikuttaa suunnitteluapuvälineiden tekninen taso ja tietenkin suunnitteluosaaminen.

5. Hinta

Rakennusmateriaali ei automaattisesti määrittele rakennuksen hintaa. Kaikista rakennusmateriaaleista voidaan toteuttaa niin edullisia kuin kalliita rakennuksia. Toki rakennusmateriaalin hinnalla on merkitystä, jos asiaa vertaillaan vain rakennusosien neliömetri- tai kuutiometriperusteisesti. Tämä ei ole kuitenkaan oikea tapa vertailla kyseistä asiaa. Rakennuksen hintaa tulee tarkastella kokonaisuutena.

Tehokkaalla rakentamisen prosessilla ja innovatiivisella runkokonseptilla arvokkaammista rakennusmateriaaleista saadaan kustannustehokas rakennus ja usein myös asiakkaan kannalta korkealaatuinen rakennus. Tehottomalla rakentamisen prosessilla tilanne johtaa yleensä siihen, että kustannusraamissa pysyminen vaatii rakennusmateriaalien laadukkuudesta tinkimistä. Asiakkaan näkökulmasta tämä ei yleensä johda hyvään ratkaisuun.

6. Rakennushankkeen onnistuminen

Rakennushankkeen onnistuminen riippuu ensisijaisesti suunnittelu- ja toteutustiimiin osaamistasosta, tahtotilasta jne. Rakennuksen rakentaminen on tiimityötä, jossa kaikilla osapuolilla on vastuualue ja tiimin täytyy olla koottuna heti rakennushankkeen alussa. Lisäksi tulee olla yhteydessä tuotetoimittajiin. Tiimin kokoamisessa ja sen toiminnan ohjaamisessa avaintekijä on osaava ja tehokas johto.

11.3.2021

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä