Puun kiertotalous

Uudelleenkäyttö, kierrätys ja käyttö energiantuotannossa sekä kehitysnäkymät

Puutuotteet ovat sinänsä helppoja kierrätettäviä. Suurin ongelma on markkinoiden puuttuminen kiertotaloustuotteille. Lisäksi puutuotteiden pääasiallinen loppukäyttökohde on rakentaminen, jossa tuotteille on asetettu tiukat tekniset vaatimukset. Kantavissa rakenteissa käytettäviltä puutuotteilta vaaditaan yleensä CE-merkintä, jota ei kierrätystuotteille ole saatavissa. 

Kattavin selvitys aiheesta on Ympäristöministeriön teettämä Puupohjaisen rakennus- ja purkujätteen kiertotalous -raportti. 

Uudelleenkäyttö

Liitteenä oleva raportti Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö; kelpoisuuden osoittaminen kuvaa menettelyitä, joilla rakennustuote (puutuotteista esimerkkinä liimapuupalkki) voidaan kelpoistaa uudelleenkäyttöön. Kelpoistamismenettelyn raskauden vuoksi laajamittainen tuotteiden uudelleenkäyttö ei käytännössä ole mahdollista. Keväällä 2022 julkaistu raportti ja tiedote käsittelee rakennustuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen haasteita: Selvitys: Purkumateriaalien kiertotalous vaatii tuotehyväksynnän kehittämistä ja tietotaidon kasvattamista

Tuotteiden uudelleenkäytössä on myös huomioitava teknisten vaatimusten kiristyminen tuotteen valmistusajan ja uudelleenkäyttöajan välillä. Purettavissa rakennuksissa tuskin koskaan on esimerkiksi sellaisia ikkunoita, jotka täyttävät esimerkiksi nykyiset energiavaatimukset. Lisäksi ikkunan ominaisuuksien pysyvyyttä ei voida silmämääräisesti arvioida. Joillakin tuotteilla, esimerkiksi palo-ovilla, alkuperäisten ominaisuuksien heikentyminen voi olla merkityksellistä myös turvallisuuden kannalta.

Puutuotteiden kierrätys

Puutuotteita kierrätetään kotitalousolosuhteissa paljonkin. Suuremmassa mittakaavassa tyypillinen kierrätystuote on rakennuslevyt (lastulevy, MDF). Tällöin kierrätettävä puutuote murskataan, poistetaan epä puhtaudet (naulat, metallit) ja puristetaan liiman kanssa levyksi. Suomessa ei ole lainkaan MDF-levyn valmistusta, lastulevyn valmistajia on yksi.

Taloudellisesti kannattava kierrätyspuuhun perustuva levynvalmistus vaatisi tasaisen raaka-ainevirran. Jonkin verran murskattua puuta, esimerkiksi puupakkauksista, toimitetaan Baltian maihin ja Puolaan levyteollisuuden raaka-aineeksi. 

Energiahyödyntäminen

Pääasiallinen kohde purkujätteelle ja jätepuulle on energiantuotanto, puusta valmistettu bioenergia. Bioenergiaa tuottavia laitoksia on ympäri Suomen, jolloin puulle on kysyntää ja kuljetusmatkat jäävät lyhyeksi. SYKE:n ympäristöministeriölle tekemät selvitykset ovat osoittaneet, että Suomen olosuhteissa sekä ympäristön että talouden kannalta energiahyödyntäminen on edullisempi vaihtoehto.

Kierrätyksen kehittäminen

Puutuoteteollisuus ry on mukana tutkimushankkeissa, joissa taloudellisesti ja ekologisesti edullista kierrätystä kehitetään ja tutkitaan. Suurin näistä hankkeista on WoodCircus. Hankkeessa on valmistunut julkaisu, joka tiivistää hankkeen politiikkasuositukset yhteen: Wood Circus white paper. Tästä on myös suomenkielinen blogikirjoitus, joka tiivistää tutkimuksen keskeiset aiheet.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Puussa hiili säilyy niin kauan kuin tuotekin, hyvissä olosuhteissa vaikka tuhansia vuosia. Puun hiilltä voidaan varastoida pysyvästi biohiilenä, hiilen pysyvän varastoitumisen aste riippuu käytetystä tekniikasta. Biohiilen valmistusta ja käyttöä tutkitaan aktiivisesti.

15.12.2022 (päivitys)

Puutuoteteollisuuden kiertotalousviestit

Puutuotteet ovat osa biologista kiertoa

Tuotteet perustuvat uusiutuvaan materiaaliin. Puuhun sitoutunut hiili vapautuu uuteen kiertoon käyttöajan päättyessä. Poikkeuksena muihin biologisen kierron tuotteisiin, esim. elintarvikkeisiin, puisten rakennustuotteiden käyttöikä on kymmeniä, jopa satoja vuosia.

Tuotteet käytetään pääosin rakentamisessa, jossa muut tuotteet ovat osa teknistä kiertoa. Kiertotaloustavoitteet on laadittu eurooppalaisen rakentamiskäytäntöjen ja olosuhteiden näkökulmasta, jotka eivät sellaisenaan toimi Suomessa eivätkä ole puun kannalta järkeviä.

  • Uusiutuvien materiaalien erityinen asema ja merkitys kiertotaloudessa tulee huomioida

Suomen olosuhteissa kierrätyspuun sisältämää energiasisältöä ei voida ohittaa

Kierrätyspuutavaran käyttö energiantuotannossa osaltaan edesauttaa kansallista bioenergiatavoitteen toteuttamista. Kierrätyspuu palautuu energiapuun raaka-ainevirtaan ja vähentää painetta tuoreen puun polttamiselle. Kierrätetty/käytetty puu hyödynnetään tehokkaasti prosesseissa tarvittavana kuivana energiajakeena. Luken mukaan kierrätyspuuta käytettiin 1,068 milj. m3 vuonna 2019, se oli 5 % kiinteiden polttoaineiden määrästä.

Puisten rakennustuotteiden uudelleenkäytölle ja kierrätykselle ei ole aitoa markkinaa. Purettujen tuotteiden uudelleenkäytössä on ongelmana mm. teknisten ominaisuuksien pysyvyyden osoittaminen. Suomen ympäristökeskus on tehnyt ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen, jonka mukaan Suomessa kierrätyspuun energiahyödyntäminen on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto. Purkupuu soveltuu raaka-aineeksi esimerkiksi biometaanin ja biohiilen valmistukseen, nämä ovat kuitenkin vielä kehitysasteella.

  • Nykyolosuhteissa energiahyödyntämisen on oltava mahdollista kunnes kierrätyspuulle on kehittynyt aito kotimainen markkina

Puutuoteteollisuus on resurssitehokasta

Puuteollisuuden ostama raakapuu käytetään tehokkaasti, sivutuotteet ohjautuvat sellun ja puulevyjen valmistukseen, lisäksi kuori ja osa purusta käytetään omassa energiantuotannossa. Puutuoteteollisuuden tuottama jäte on 1,6 % Suomen jätteistä (pl. kotitalousjäte). Pääosa puutuoteteollisuuden jätteestä (93 %) on tavanomaista puujätettä.

Puurakentaminen tapahtuu kasvavassa määrin teollisena esivalmistuksena, jolloin rakennuspaikalla syntyvän jätteen määrä on vähäinen. Puurakenteet ovat kevyitä, jolloin niiden kuljettaminen on tehokasta ja rakenteet voidaan toteuttaa kevyinä.

  • Puutuoteteollisuuden resurssitehokkuudelle ei pidä asettaa lisävelvoitteita

Puurakentaminen on kiertotaloutta

Puisten tuotteiden ja rakennusten korjaus ja ylläpito on helppoa ja rakenteet ovat helposti muunneltavia. Puuta hyödyntämällä tuotteet ja rakenteet voidaan toteuttaa keveinä. Puu sopii hyvin myös täydennysrakentamiseen, esimerkiksi lisäkerrokset eivät vaadi rakenteiden vahvistamista.

Puun käyttö korvaa muiden, ympäristön kannalta haitallisempien materiaalien käyttöä.

  • Puun käytön substituutiovaikutukset pitää huomioida kierrätystavoitteissa ja lainsäädännössä.

17.2.2022

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä