Puutuoteteollisuuden kiertotalousviestit

Puutuotteet ovat osa biologista kiertoa

Tuotteet perustuvat uusiutuvaan materiaaliin. Puuhun sitoutunut hiili vapautuu uuteen kiertoon käyttöajan päättyessä. Poikkeuksena muihin biologisen kierron tuotteisiin, esim. elintarvikkeisiin, puisten rakennustuotteiden käyttöikä on kymmeniä, jopa satoja vuosia.

Tuotteet käytetään pääosin rakentamisessa, jossa muut tuotteet ovat osa teknistä kiertoa. Kiertotaloustavoitteet on laadittu eurooppalaisen rakentamiskäytäntöjen ja olosuhteiden näkökulmasta, jotka eivät sellaisenaan toimi Suomessa eivätkä ole puun kannalta järkeviä.

  • Uusiutuvien materiaalien erityinen asema ja merkitys kiertotaloudessa tulee huomioida

Suomen olosuhteissa kierrätyspuun sisältämää energiasisältöä ei voida ohittaa

Kierrätyspuutavaran käyttö energiantuotannossa osaltaan edesauttaa kansallista bioenergiatavoitteen toteuttamista. Kierrätyspuu palautuu energiapuun raaka-ainevirtaan ja vähentää painetta tuoreen puun polttamiselle. Kierrätetty/käytetty puu hyödynnetään tehokkaasti prosesseissa tarvittavana kuivana energiajakeena. Luken mukaan kierrätyspuuta käytettiin 819 000 m3 vuonna 2017, se on 4 % kiinteiden polttoaineiden määrästä.

Puisten rakennustuotteiden uudelleenkäytölle ja kierrätykselle ei ole aitoa markkinaa. Purettujen tuotteiden uudelleenkäytössä on ongelmana mm. teknisten ominaisuuksien pysyvyyden osoittaminen. Suomen ympäristökeskus on tehnyt ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen, jonka mukaan Suomessa kierrätyspuun energiahyödyntäminen on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto. Purkupuu soveltuu raaka-aineeksi esimerkiksi biometaanin ja biohiilen valmistukseen, nämä ovat kuitenkin vielä kehitysasteella.

  • Nykyolosuhteissa energiahyödyntämisen on oltava mahdollista kunnes kierrätyspuulle on kehittynyt aito kotimainen markkina

Puutuoteteollisuus on resurssitehokasta

Puuteollisuuden ostama raakapuu käytetään tehokkaasti, sivutuotteet ohjautuvat sellun ja puulevyjen valmistukseen, lisäksi kuori ja osa purusta käytetään omassa energiantuotannossa. Puutuoteteollisuuden tuottama jäte on 1,6 % Suomen jätteistä (pl. kotitalousjäte). Pääosa puutuoteteollisuuden jätteestä (93 %) on tavanomaista puujätettä.

Puurakentaminen tapahtuu kasvavassa määrin teollisena esivalmistuksena, jolloin rakennuspaikalla syntyvän jätteen määrä on vähäinen. Puurakenteet ovat kevyitä, jolloin niiden kuljettaminen on tehokasta ja rakenteet voidaan toteuttaa kevyinä.

  • Puutuoteteollisuuden resurssitehokkuudelle ei pidä asettaa lisävelvoitteita

Puurakentaminen on kiertotaloutta

Puisten tuotteiden ja rakennusten korjaus ja ylläpito on helppoa ja rakenteet ovat helposti muunneltavia. Puuta hyödyntämällä tuotteet ja rakenteet voidaan toteuttaa keveinä. Puu sopii hyvin myös täydennysrakentamiseen, esimerkiksi lisäkerrokset eivät vaadi rakenteiden vahvistamista.

Puun käyttö korvaa muiden, ympäristön kannalta haitallisempien materiaalien käyttöä.

  • Puun käytön substituutiovaikutukset pitää huomioida kierrätystavoitteissa ja lainsäädännössä.

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä